Uit de Gemeenteraad

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 16:04
Gewijzigd op: 16 maart 2023 16:10

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Onderwerp: Vragen Horeca De Cacaofabriek
Datum: 2-2-2023
Partij: Helder Helmond


Geacht college,

In het ED van 31-1-2023 lazen we dat de horeca zich na een proeftijd tot 1 januari terugtrekt uit de cacaofabriek. Dit vanwege stress, ze gaan alleen door in het Speelhuis.
Daarop hebben we de volgende vragen:
Waarom moeten we dit in de krant lezen? Dit is al langer bij mij bekend. Waarom zijn we niet door u geïnformeerd?
- De manier waarop de bedrijfsvoering is geregeld in de Cacaofabriek is de verantwoordelijkheid van de betreffende horeca BV en is geen zaak van het college. Ziekmeldingen van werknemers worden niet gedeeld met het college.

2. De wethouder zegt in dit artikel dat dit alles de verantwoording van het bestuur van de Cacaofabriek is. Is dit wel zo? We zitten er met € 300.000 in door een lening, we hebben mediation gehad onder Harijgens, er zijn vergaderingen geweest met de huurders. Het hele voortraject is onder de auspicien van de gemeente gebeurd. Tot hoever strekt onze “echte” verantwoordelijkheid als raad en college?
- De vraagstelling gaat ervan uit dat er een verwevenheid is tussen het mediation traject, de verstrekte lening enerzijds en de gesprekken met huurders anderzijds. Deze verwevenheid is er niet. Onderstaand een plaatje van de situatie in de Cacaofabriek waarin de verhoudingen geschetst worden. Hiermee worden de verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van het nieuwe concern geschetst.
De horeca in de Cacaofabriek wordt door een aparte vennootschap (BV) geëxploiteerd. De aandelen in deze BV zijn in handen van Stichting Cultuur Compagnie Helmond. Als bestuurder is deze stichting verantwoordelijk voor de uitbating van deze BV. De (financiële) relatie van de gemeente ten aanzien van het nieuwe concern bestaat uit een subsidierelatie met beide culturele instellingen (Het Speelhuis en de Cacaofabriek) en een huurrelatie met de bestuurstichting (Cultuur Compagnie Helmond). Verder heeft de gemeente aan de Cacaofabriek een lening verstrekt.

3. Wordt door deze opmerking het bestuur van de Cacaofabriek niet verantwoordelijk gemaakt voor de stress van de horeca? Graag een motivatie.
- De opmerking van de wethouder in het Eindhovens Dagblad heeft geen invloed op de werkgeversverantwoordelijkheid. Deze was en is belegd bij de betreffende instelling.

4. Is een deel van de stress bij de horeca veroorzaakt door slechte communicatie of relaties? Kunt u dit toelichten?
- Nee, de gemeente is niet inhoudelijk betrokken bij de horeca.

5. Is de sfeer in zijn geheel verbeterd in de Cacaofabriek sinds de nieuwe situatie met de verzelfstandiging? Ons bereiken verontrustende geluiden. Kent u ook deze geluiden?
- Er is vooralsnog geen sprake van een nieuwe situatie als het gaat om de verzelfstandiging. Het is het college niet duidelijk, waarop u doelt.

6. Bent u het met me eens dat een horeca afhankelijk van het cultuurgedeelte nooit genoeg omzet kan genereren? Zo ja, heeft u een oplossing?
- Het college is van mening dat de horeca, ook een aan de cultuurfunctie ondergeschikte horeca, een gezonde exploitatie kan hebben.

7. Als men de geleende € 300.000 niet terug kan betalen, gaat dit af van de subsidiepot. Is dit niet oneerlijk of gaat dit van de subsidie van de Cacaofabriek af? Anders boeten anderen voor de omissies van de Cacaofabriek. Wat gebeurt er dus na niet terugbetalen?
- De lening is verstrekt aan de Cacaofabriek. Het is de verantwoordelijkheid van de Cacaofabriek deze lening terug te betalen. Als de Cacaofabriek om wat voor reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen, dan ontstaat een tekort in de exploitatiebegroting. Op dat moment zal, zoals gebruikelijk, het gesprek aangegaan worden om te bepalen hoe alsnog aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden.

8. Bent u het met me eens dat de financiële situatie steeds meer verslechtert? Wat kan het college daaraan doen, buiten nog een lening aangaan?
- Bij ons zijn geen signalen bekend over een verslechtering in de financiële situatie van de horeca.

9. Vindt u niet dat het hoog tijd wordt voor een grondig onderzoek naar de sfeer, communicatie, samenwerking van alle geledingen in de Cacaofabriek en zelfs het Speelhuis? Graag een toelichting.
- Het college herkent het geschetste beeld niet als het gaat om de sfeer, communicatie en samenwerking. Wel heeft het college de afgelopen periode incidenteel signalen ontvangen over een aantal kwesties bij met name De Cacaofabriek. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn er gesprekken geweest met diverse geledingen van de Cacaofabriek. Hoewel het college hier geen formele rol heeft, is hier de menselijke maat leidend.
Voor het Speelhuis geldt dat er op regelmatige basis gesproken wordt met de medewerkers aldaar. Naar mening van het college is een grondig onderzoek niet nodig.

10. Bent u het met ons eens dat de Cacaofabriek geld moet genereren om zelf de broek op te houden? Ja of nee volstaat.
- Net als andere culturele instellingen bestaat de begroting van de Cacaofabriek uit een financieringsmix. Subsidie maakt daar een onderdeel vanuit, net als eigen inkomsten.

11. Bent u het met ons eens dat men daarom wat principes moet laten varen zodat er geld wordt gegenereerd, bijvoorbeeld door personeelsfeesten in de grote zaal? Graag een motivatie.
- De Cacaofabriek is in eerste instantie een culturele instelling, met een culturele doelstelling. Dat is waarvoor de Cacaofabriek is gerealiseerd. Het primaat ligt altijd bij de culturele functie.Naschrift redactie: De horeca in de Cacaofabriek en de Cacaofabriek in zijn geheel, blijft naar ons inziens een zorgenkindje, voor nu en in de toekomst. Is het bedrag voor uitkoop van de vorige ondernemer wel het juiste bedrag of is dit nog veel hoger? Ook vinden we dat er verantwoording wordt ontlopen, in het echte bedrijfsleven wordt je hiervoor keihard afgestraft. Gaat het fout, dan komt men uiteindelijk toch bij Gemeente Helmond terecht, dus bij ons de burgers…


Dit nieuwsbericht is 99 keer bekeken