PROTEST: Laat Helmond niet het afvoerputje van Nederland worden!

Gepubliceerd op: 1 november 2018 12:28
Gewijzigd op: 1 november 2018 12:32

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Een buisleidingentracé (nieuw tot 70 meter breed) met gevaarlijke chemische stoffen onder extreem hoge druk door uw woonwijk? Dat moeten we met zijn allen toch niet willen? Het idee komt van een aantal bedrijven in Zuid-Limburg (DSM-Chemelot, PPS/SABIC).
De vastgestelde route via regio Venlo ligt er al, waarom dan ook nog door het dichtbevolkte Helmond nieuwe leidingen aanleggen? Grote delen van Stiphout, Brandevoort, Mierlo-Hout en Mierlo komen daarmee in een risicozone met elke twee weken controle van het tracé. De Limburgse bedrijven willen kosten besparen, maar de Helmondse burgers betalen de rekening! Helmond heeft al een goederenspoorlijn voor het vervoer van giftige stoffen dwars door de stad, een omvangrijke gasleiding en hoogspanningsleidingen door Brandevoort. Het is genoeg.

Plannenmakers: Zou u het langs uw huis willen hebben en hoeveel van deze leidingen passen in een veilige en leefbare woonomgeving? De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal op tegen dat gevaarlijke stoffen per trein of buisleidingen door de gemeente vervoerd worden. Helmond mag niet het afvoerputje van Nederland worden! Beweeg samen met ons de provincie en de landelijke politiek om dit slechte idee van tafel te krijgen.

- Protesteer en meld u aan! protesthelmond@deloop.eu (o.v.v. naam en adres)
- Gemeentelijke politieke partijen, laat uw landelijke partij in de 2e Kamer bezwaar maken en vragen stellen, zoals Groen Links met Helmonds kamerlid Paul Smeulders al deed.
- D’66, benader uw minister Ollongren om haar handtekening niet te zetten onder dit slechte plan
- Kavels/huizen gaan in waarde dalen
- Vestigingsklimaat in Helmond om te wonen, werken, leven, gaat hier onder leiden.
- Tip de Loop gaat via haar respondenten nog een enquete houden, uitslagen hierover binnen enkele weken in Weekkrant De Loop

Rond de Kaldersedijk (Brandevoort) is het tracé nog maar 29 meter breed (in plaats van de gewenste 50-70 meter). In bijgaande kaart is dat aangegeven en ziet men wat dat betekent voor de onderlinge afstand van de buisleidingen, die bij voorkeur 5-7 meter zou moeten zijn om domino-effecten bij calamiteiten te voorkomen.

De norm/regel is dat bij een permanent verblijf nabij het tracé, de kans om binnen een jaar te overlijden, kleiner of gelijk is aan 1 op 1 miljoen. (Er zijn heel wat mensen die meespelen met de Staatsloterij waarbij de kans op het winnen van de hoofdprijs vele malen kleiner is). Zodra aan deze theoretische regel voldaan wordt, dan mag tegenwoordig een buisleidingenstrook tot tegen gevels aan gelegd worden. (Voor 1985 moest er nog een extra zone tussen woningen en de buisleidingenstrook aanwezig zijn).

Waar de overheid wel tegen het eigen beleid in gaat, is met betrekking tot het hanteren van korte raaklijnen bij kwetsbare objecten zoals woningen. In plaats daarvan hebben ze de buisleidingenstrook in een C-vorm strak om en door Brandevoort heen geprojecteerd.

Tevens staat in de Structuurvisie Buisleidingen dat grondeigenaren niet onevenredig benadeeld mogen worden door het beleid of de uitvoering van het beleid. Door de situatie m.b.t. het indicatieve tracé die al geruime tijd voortduurt, worden nu al veel eigenaren benadeeld door het beleid en verkeren in grote onzekerheid.

Het doel is om mensen een zienswijze in te laten dienen op het moment dat het geactualiseerde plan ter inzage ligt. Dit zal in de eerste helft van 2019 plaats gaan vinden. Dit kan men zien als protest, maar we zien het eerder als de enige mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het Rijksbeleid. (En om tegenwicht te bieden aan de inbreng vanuit het bedrijfsleven DSM-Chemlot, PPS/Sabic en Rotterdamse Haven).

Gemeenteraadsleden; geef via uw landelijke politieke partij een signaal af naar politiek Den Haag. Door de Tweede Kamer moet, zoals we inmiddels via het ED, hebben kunnen lezen in de antwoorden van minister Ollongren op de kamervragen van Paul Smeulders, het tracévoorstel nog goedgekeurd worden. Als het niet door de Tweede Kamer komt, wordt het onwaarschijnlijk dat de minister er haar handtekening onderzet.

Er is al een vastgesteld tracé via regio Venlo! Dat tracé verbindt bovendien het Ruhrgebied met de havens van Rotterdam! Vanuit dat Oost-West tracé is het vanuit Tegelen nog maar 30 kilometer naar Chemelot via het vastgestelde Noord-Zuid tracé. Door naast de vastgestelde verbinding ook nog een afsnijroute via Helmond te ontwikkelen, ontstaat een plus-plus situatie, en gaat het Rijk in tegen de overheidsregel dat er zuinig gebruik gemaakt moet worden van de ondergrond. Het tracé via Helmond is overigens maar 20 km korter dan via Venlo en dat op een totale afstand van 226 km!

De overheid zal altijd aangeven dat transport via buisleidingen veiliger is dan transport over de weg of het spoor en dat de regelgeving erop gericht is dat een tracé veilig is en voldoet aan de norm. Ons antwoord daarop is dat het altijd veiliger is om een dergelijk risicovol tracé door dun bevolkte gebieden te leggen. Wat ze vooral op het spel zetten is dat de overheid niet voldoet aan hun eigen Rijksdoelstelling, namelijk: het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving waarbij een veilige, leefbare woonomgeving en duurzame verstedelijking is omschreven als basisvoorwaarde voor hun burgers.

Weekkrant De Loop heeft het voortouw genomen om protesten hiertegen mede te co-ordineren. Samen leven, wonen en werken we in dit mooie gebied, laat het ons samen beschermen naar de toekomst toe.
Laat uw stem horen: protesthelmond@deloop.eu
Groningen heeft laten zien dat protest echt helpt.

Uitgever Weekkrant De Loop Helmond.

Dit nieuwsbericht is 1487 keer bekeken

X
X