Perspectiefnota gemeente Helmond: uitdagingen voor herstel van de stad

Coronasteunfonds voor cultuursector
Gepubliceerd op: 19 juni 2020 10:00
Gewijzigd op: 18 juni 2020 14:05

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Op 10 juni bood het college de Perspectiefnota en de Jaarrekening van 2019 aan bij de gemeenteraad. Normaal gesproken lag er halverwege het kalenderjaar een Voorjaarsnota klaar waarin koers en richting wordt gegeven voor de behandeling van de Programmabegroting in het najaar. Maar dit jaar, in 2020 is alles anders. De coronacrisis heeft grote gevolgen, ook op het beleid van de gemeente en daarmee op de begroting van Helmond. 

Impact coronacrisis
De forse maatregelen om de gevolgen voor de volksgezondheid te beperken, hebben economisch en (daarmee) sociaal grote effecten voor alle gemeenten, ook voor gemeente Helmond. De Perspectiefnota geeft een beeld van:

De financiële doorkijk naar 2024, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte financiële ontwikkelingen.Verwachte ontwikkelingen die op ons afkomen en waar we rekening mee moeten houden.Verwachte effecten van de coronacrisis.De incidentele financiële ruimte binnen de begroting.

In dit najaar wordt de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De komende maanden wordt steeds scherper zichtbaar hoe groot de schade is van de coronacrisis en hoe lang het duurt om hiervan te herstellen. Daarom is het nu te vroeg om inhoudelijke afwegingen te maken voor de Programmabegroting. Waar dat normaal gesproken met een Voorjaarsnota wel gebeurde.  

Jaarrekening 2019
De Jaarrekening van 2019 laat zien dat het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van 11 miljoen euro. Ook Helmond had in 2019 een tekort op het sociaal domein, maar de speciaal hiervoor gevormde reserve was voldoende om dit op te vangen. De weerstandscapaciteit, dit vertelt in hoeverre een gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen, steeg. Dit laat zien dat Helmond een financieel gezonde gemeente is. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven.

Wethouder van de Brug van Financiën: “Helmond is financieel gezond en dat willen we natuurlijk zo houden. De coronacrisis brengt een grote mate van onzekerheid met zich mee. Dit geldt ook voor de inschattingen die wij kunnen maken van de effecten die de crisis heeft op de gemeentelijke begroting. De komende maanden werken we eraan om de effecten beter in beeld te krijgen, om u in het najaar de Programmabegroting 2021-2024 te presenteren.

Uitdagingen voor 2021
De financiële situatie voor de komende jaren laat zien dat de stijgende kosten in het sociaal domein (Senzer en Jeugd) een uitdaging zijn op de begroting van de gemeente. Dit geldt voor veel gemeenten in Nederland, maar worden de komende tijd ook duidelijk zichtbaar in Helmond. Daarnaast zijn er flinke inspanningen nodig om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Gelukkig heeft de gemeente Helmond voldoende reserve om de incidentele gevolgen hiervan op te vangen.

De komende maanden moeten er keuzes gemaakt worden om de structurele uitgaven te verlagen. Op 30 juni vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota en de Jaarrekening. U kunt dit live volgen via de website: www.helmond.nl/gemeenteraad.


Dit nieuwsbericht is 408 keer bekeken

X
X