Is Helmond bereid beter afval te scheiden om verhoging van afvalstoffenheffing te voorkomen?

Gepubliceerd op: 19 juni 2020 11:35
Gewijzigd op: 19 juni 2020 12:09

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Afgelopen tijd heeft de Helmondse gemeenteraad gesproken over het afvalbeleid.  De gemeente is wettelijk verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te verwerken. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Hoeveel u betaalt, hangt af van de grootte van de container en het aantal containers die u thuis heeft staan. Gemeente Helmond geeft aan dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing niet snel zal dalen. Door het nemen van maatregelen hoopt de gemeente dat de inzameling in ieder geval niet duurder wordt. Is de Helmonder bereid beter afval te scheiden om kosten verhoging van afvalstoffenheffing te voorkomen?

Helder Helmonder raadslid Martijn Rieter sprak eind mei zijn zorgen uit over het afvalbeleid in zijn politieke column. “Helder Helmond is geen voorstander van gedwongen afvalscheiding omdat het een verkeerd effect zal hebben. Het aantal dumpingen zal flink gaan toenemen. We maken ons daar erg zorgen over”, liet Helder Helmond weten.

Voor Weekkrant De Loop een goede reden om opdracht te geven aan Toponderzoek voor een onderzoek naar de mening van de Helmonders. Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. 636 Helmonders namen afgelopen week deel aan het onderzoek van Tip Helmond. Zij kregen diverse vragen voorgelegd over dit onderwerp. In dit artikel delen we graag de resultaten met u.

Het huidige afvalsysteem: goed of niet?

Als eerste wordt er gevraagd naar de tevredenheid rondom het huidige afvalbeleid. Hieruit blijkt dat 71% van de respondenten (zeer) tevreden is. Reden voor deze tevredenheid is de diversiteit aan afvalstromen. “Wij hebben een groen-, papier- en restafvalcontainer. Daarnaast scheiden we het plastic via de zakken. Alles wordt netjes volgens schema opgehaald”, luidt een van de aanvullingen. Een ander zegt: “Door scheiden houd ik weinig restafval over. Dit is beter voor het milieu.” Veel respondenten vinden het huidige systeem duidelijk vanwege een vast ophaalschema en zijn tevreden over de frequentie van het ophalen. 20% geeft aan neutraal te zijn.  

9% van de respondenten is (zeer) ontevreden over het huidige beleid. “Het legen per 14 dagen is te weinig”, wordt hier onder andere als reden genoemd. Ook wordt de stankoverlast in het zomerseizoen genoemd. “De frequentie is op het nippertje. Om de twee weken is in de zomermaanden niet goed. Het afval gaat stinken, zowel in de grijze als groene bak. Doordat de groene container gaat stinken in de zomer gooien we hier geen etensresten in tijdens de zomer, want na ruim één week zitten hier maden op. Dit verdwijnt in het restafval, wat zonde is.” De voornaamste reden van de ontevredenheid vinden de meesten het feit dat ze niet zoveel afval hebben, maar hier wel voor moeten betalen. “Ik heb niet iedere week een afvalbak vol, maar betaal hier wel voor.”


Scheidt u uw afval?

Landelijk is een doelstelling geformuleerd van maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner in 2020.  In mei werd het Helmondse afvalbeleid besproken tijdens een raadsvergadering. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat er nog GFT-afval tussen het huishoudelijke restafval zit en dat er niet voldoende gescheiden wordt door inwoners van Helmond.


61% Van de Helmonders geeft aan het afval te scheiden. “Ik ben hier naar aanleiding van de nieuwsberichten van vorige maand weer strikt mee begonnen. Merk nu dat het prima gaat en dat ik veel minder restafval heb.” Sommige deelnemers geven wel aan dat zij niet altijd weten wat wel en niet mag. “Ik vind het soms lastig om te beslissen wat er wél en niet mag bij bijvoorbeeld plasticinzameling. En ik ben niet de enige. Sprak laatst nog iemand die dacht dat tempex en oud speelgoed in de zak van het plastic afval mocht! Ik denk dat het goed is om de inwoner beter voor te lichten hierover.”

Ik scheid wel, maar niet alles geeft 36% van de deelnemers aan. Reden hiervoor is een volle afvalbak waar niets meer bij kan of stankoverlast. Een van de deelnemers geeft aan: “Als het Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD) reeds opgehaald is, dan gaat al het zeer vervuild plastic zoals vleesverpakkingen en schaaltjes bij het restafval. Anders staat dit twee weken buiten te stinken. Dit trekt vliegen aan. Hetzelfde geldt ook voor etensresten en GFT, het gaat in de bak die als eerste opgehaald wordt om stankoverlast te voorkomen.” Een kleine 2% geeft aan alleen te scheiden als het uitkomt óf dat zij helemaal geen afval te scheiden. Hierop wordt aangegeven dat waar zij wonen, hier geen mogelijkheid voor is.

Verderop in het onderzoek blijkt dat papier/karton 98%, (PMD) (94%) en Glas (87%) het meest worden gescheiden.

Afvalsysteem

Op dit moment betaalt ieder huishouden een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast zijn er ook andere afvalsystemen mogelijk. Hoe denkt u hierover?

Een meerderheid van 44% vindt het huidige systeem goed: ieder huishouden betaalt hetzelfde vaste bedrag aan afvalstoffenheffing. “Als er afgerekend wordt naar het aantal keren dat een container geleegd wordt, bestaat het risico, dat mensen de containers van een ander vullen of nog meer afval op straat beland.” Ook blijkt uit de reacties dat er gevreesd wordt voor meer dumpingen en zwerfafval op straat. 21% Vindt een systeem waarbij de heffing afhankelijk is van de grootte van het huishouden een beter idee. Respondenten geven hierbij aan dat het huidige systeem niet eerlijk is voor kleine gezinnen, omdat die minder afval produceren.

Een vast bedrag per huishouden met extra kosten voor de keren dan de container wordt opgehaald, lijkt 7% van de respondenten wel wat. 11% vindt dat de heffing afhankelijk moet zijn van het aantal keren dat het afval aan straat wordt gezet en nog eens 11% vindt dat het bedrag per kilo de afvalstoffenheffing hoort te bepalen. “Bij een systeem met frequentie betaal je ook voor een half gevulde container, evenveel als iemand die de container vol heeft zitten. Soms moet je de container half vol aanbieden in verband met geurontwikkeling en dergelijke. Op gewicht is dan eerlijker. Biologisch afbreekbaar moet in ieder geval goedkoper zijn dan ander restafval.”

Stimulering scheiden afval

De gemeente heeft twee plannen ontwikkeld om de Helmonder beter afval te laten scheiden: het invoeren van een prijsprikkel (betalen per volume of aanbod container) en/of het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval.

Voor het invoeren van een prijsprikkel is 43% is (sterk) voorstander. Mensen die juist scheiden worden zo beloont, maar de kans dat afval wordt gedumpt, achten veel respondenten groot. “ Ik vind een prijsprikkel alleszins redelijk, maar ben bang dat mensen zich illegaal van hun afval gaan ontdoen.” Deze reden wordt ook aangegeven door de (sterk) tegenstander (37%). “De kans is groot dat mensen afval gaan dumpen en per volume heb je veel kans dat mensen bij jou in de kliko gaan dumpen waarvan de bewoner dan de prijs moet betalen.”

18% Is neutraal. Een enkeling denkt dat het belonen van gewenst gedrag (dus door een positieve prijsprikkel) beter werkt dat het straffen van negatief gedrag door een negatieve prijsprikkel.

Voor het verlagen van de ophaalfrequentie is 58% (sterk) tegenstander. Vooral in de zomerperiode, zoals al eerder in het artikel vermeldt, als de containers geuroverlast veroorzaken, worden er dumpingen verwacht. “ Bedenk eens wat dit doet met maden in de periode mei tot september. Dit zal leiden tot meer afvaldumpingen.” 22% Is (sterk) voorstander. Er wordt aangegeven dat, indien er correct gescheiden wordt, het reëel is om de inzamelfrequentie te verlagen. “Indien afval correct wordt gescheiden, zal er ook zeker beduidend minder restafval zijn. Ik heb in een huishouden met één volwassene en twee tieners gemiddeld een halve kleine bak restafval (140 liter?) per 2 weken!” 18% Geeft aan neutraal te zijn en 2% weet het niet.

Illegaal afval

“Hoe ervaart u momenteel de hoeveelheid illegaal afval bij het afvalinzamelingspunt(en) waar u afval inlevert?” Op deze vraagstelling antwoordt 15% dat zij nooit illegaal afval zien bij een inzamelpunt en 27% komt nooit bij een inzamelpunt. 50% Ziet het illegaal afval wel. Veel reacties geven aan dat ze dit zien bij de glasbakken in de wijken, maar ook parken zoals het Goorlooppark en de Warande worden genoemd.

Welke rol kan de gemeente Helmond hier volgens het panel in spelen? Op deze vraag waren diverse antwoorden mogelijk. 42% vindt dat de handhaving geïntensifieerd dient te worden, 41% vindt dat de prijzen bij de milieustraat omlaag moeten, 36% is het ermee eens dat de boetes verhoogt moeten worden, 35% geeft aan dat camera’s ophangen wellicht een optie is. 7% Vindt ondergrondse containers een goede oplossing. 16% denk dat andere maatregelen beter werken, 8% weet het niet en 1% vindt dat er niets gedaan hoeft te worden.

Oplossingen zouden volgens de respondenten kunnen zijn: “1 of 2 keer per jaar een container in de wijk plaatsen waar groter restafval en chemisch afval kan worden aangeboden” en “Prijzen van de milieustraat verlagen en indien mogelijk een millieustraatpas invoeren zoals in Eindhoven. Tien keer per jaar naar de milieustraat met deze pas en meer bezoeken vaker extra betalen.”

Tip Helmond

Tip Helmond Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in Helmond. Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Helmond vergroten. Via het panel TipHelmond (700 panelleden) kunnen alle inwoners in de gemeente Helmond hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken. Invullen van de enquête duurt slechts 5 minuten.


Het gehele rapport kan hier gelezen worden of mail naar redactie@deloop.eu voor het gehele rapport.

Met medewerking van www.iwanafvaladvies.nl


Dit nieuwsbericht is 597 keer bekeken

X
X