Helmondse politici geven antwoord op meest gestelde vragen

Gepubliceerd op: 19 maart 2021 14:22

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND Vorige week publiceerden wij de uitkomsten van het onderzoek dat wij in samenwerking met TopOnderzoek/TipHelmond hebben gedaan. De laatste vraag van deze enquête was een open vraag: welke politieke vraag zou u zelf graag beantwoord zien? Een vijftal meest voorkomende vragen hebben wij voorgelegd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen binnen Helmond. Lonneke Maraczi van SP, Nathalie Peijs van PvdA, Ron Peters van CDA, Anja Spierings van Lokaal Sterk, Sacha van Lierop van Plan! en Frans Mol van 50Plus hebben deze vragen beantwoord:

Alles gaat omhoog, behalve de pensioenen. Wat denkt de lokale politiek hiervan?
Maraczi: De SP vindt dat ook de pensioenen moeten stijgen. De AOW gaat wat ons betreft minimaal met 25% omhoog. Zo krijgen ook gepensioneerden meer te besteden. En de AOW-leeftijd gaat weer naar 65 jaar, zodat mensen die hun leven hard gewerkt hebben tijdig kunnen stoppen en gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Maar niet alleen de pensioenen moeten verhoogd worden, veel inkomens zijn jarenlang achtergebleven. De SP wil onder andere ook het minimumloon verhogen naar 14 euro en de uitkeringen verhogen.

Peijs: Dat is ook iets waar wij mee in de maag zitten. De pensioenen zijn al jaren niet verhoogd, terwijl het leven wel duurder is geworden. Daarom hebben wij ook vanuit de lokale fracties druk gelegd op landelijk om het minimumloon te verhogen naar € 14. Én daar hoort ook een hogere AOW en bijstand bij. Het is in het verkiezingsprogramma terecht gekomen. We blijven er scherp op dat het verder komt dan dat.

Peters: Pensioen is een onderwerp dat heel veel mensen raakt. Lokaal kunnen we niet veel meer doen dan hiervoor aandacht vragen bij de landelijke partijen. Daarnaast is het zo dat pensioen-afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemerspartijen en dat de landelijke overheid alleen gaat over de onderliggende wetgeving (pensioenwet) en dat maakt het lastig. Lokaal hebben wij echter wel te maken met de koopkracht van ouderen die door het stilstaan of zelfs achteruitgaan van pensioenen juist deze groep raakt. Daarom zijn er bijvoorbeeld diverse vrijstellingsrechten van gemeentelijke belastingen als ouderen onder een bepaald minimum komen. Het blijft echter een constant punt van aandacht waar wij ook bij onze landelijke partij aandacht voor blijven vragen.
Spierings: Wij verwachten dat als de minimumlonen en de uitkeringen stijgen ook de pensioenen mee moeten stijgen. Ook voor gepensioneerden wordt alles duurder. Echter als lokale politieke partij zonder invloed in Den Haag hebben wij hier geen zeggenschap over.

Van Lierop: Wat ons betreft mogen de pensioenen omhoog en zouden wij het stelsel willen herzien, maar we gaan als lokale politiek hier niet over.

Mol: Bij uitstek een vraag voor 50PLUS; al vele jaren is onze landelijke politieke bijdrage aan dit vraagstuk een hot issue. Ergo het betreft hier de bestaansgrond van deze partij. Beter inregelen van de AOW, verhogingen van de AOW (hoger, vakantiegeld, 13e maand), het voorkomen van de greep van de overheid op de pensioenen. Lokaal bedrijven we geen inkomenspolitiek, maar proberen we verbeteringen tot stand te brengen in de levenssfeer van ouderen (vervoer Automaatje, tegengaan van eenzaamheid)

Hoe wordt de woningnood aangepakt? Wordt hierbij gekeken naar duurzaamheid?
Maraczi: Iedereen moet een dak boven het hoofd hebben én dit kunnen betalen. Onze volkshuisvesting is geen markt! De SP zet in op een ministerie van wonen, dat regie krijgt over de huisvesting. Er komt een nationaal bouwplan, voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen voor iedereen. Met ruimte en geld voor lokale bestuurders om meer eigen beleid te kunnen maken voor de aanpak van de lokale problemen. De huurdersheffing wordt afgeschaft. Met een woonplicht pakken we huisjesmelkers en speculanten aan. Duurzame energie mag geen luxeproduct worden, maar moet voor ieder huishouden betaalbaar zijn. We zetten publieke energievoorzieningen op waarmee we zonnepanelen op zoveel mogelijk geschikte daken gaan leggen. En woningen gaan massaal verbeterd en geïsoleerd worden. Zodat ook de energierekening voor iedereen omlaag gaat.

Peijs: Allereerst is voor ons wonen een recht. Wonen is geen markt. Er is jarenlang te weinig en verkeerd gebouwd in Helmond. Veel duurdere koophuizen voor gezinnen, maar te weinig betaalbare kleinere woonruimte voor starters en ouderen. En als er al eens projecten met starters- en seniorenwoningen worden gebouwd, dan kopen beleggers die op. Dus als PvdA vinden we dat we moeten bouwen voor jongeren, doorstromers en ouderen. En dat mensen die een woning kopen er ook zelf moeten gaan wonen (of hun ouders of kinderen). Duurzaamheid is daarbij hartstikke belangrijk, omdat allereerst een fris huis belangrijk is voor de gezondheid én omdat bijvoorbeeld een goed geïsoleerd huis ook zorgt voor lagere maandlasten. Wat ons betreft komt er een stikstofregeling, waarbij woningbouwprojecten voorrang krijgen boven snelwegen en bedrijventerreinen. Ons raadslid Hans de Mare schreef hierover recent nog een uitgebreid opinieartikel in de Loop.

Peters: Bouwen gaat in de tegenwoordige tijd vrijwel alleen nog als we dat duurzaam en milieubewust doen. In Helmond is er nu een plan opgevat om een groep kleine woningen te bouwen voor een korte periode (10-15 jaar). Dat zou een deel van de ergste nood kunnen opvangen. Onze fractie is van mening dat we meer moeten bouwen en dat we dit ook versneld moeten doen. Met name aan sociale huurwoningen is een gebrek. Besluitvorming over bouwen gaat nog steeds te stroef en zou meer aandacht moeten krijgen van de politiek. De woningnood helemaal wegwerken zal altijd een droom blijken te zijn.

Spierings: In Helmond is woningbouw een hot item. Heel veel mensen zoeken een huis. Of om te starten of om door te stromen. Het woningbouwprogramma in Helmond staat dan ook in het teken van bouwen, bouwen, bouwen. En soms van slopen en bouwen. In de komende jaren is er een versnellingsagenda voor de woningbouw. En uiteraard wordt alle nieuwbouw op een duurzame manier gebouwd.

Van Lierop: Dat is een lastige zaak en de VVD/PvdA hebben in 2013 de verhuurdersheffing ingevoerd. Wat de sector vele miljarden heeft gekost en wat geïnvesteerd had kunnen worden in het bouwen van veel woningen die we nu tekort komen. Als raad stimuleren we volop het bouwen van woningen maar Plan! zou graag meer bouwlocaties willen zien en nieuwe mogelijkheden als ‘tiny houses’ en eigen opdrachtgeverschap door inwoners zelf.

Mol: Hoewel wij als lokale fractie geen echte duurzaamheidsparagraaf kennen, hebben we in de afgelopen bestuursperiode vrijwel alle collegevoorstellen op dit onderdeel gesteund. Voor wat woningnood en de verduurzaming daarvan betreft, dringen wij aan op een betere positie voor ouderen om ook op die manier (te grote) huizen beschikbaar te verkrijgen voor de markt. Ook een middel als zelfbewoningsplicht, waarvan wij grote voorstander zijn, kan dienen om de markt open te breken.

Is de betrokkenheid bij onze Brainportregio vanuit de landelijke overheid wel voldoende? Heeft men door hoe belangrijk dit is?
Maraczi: De Brainportregio is door de landelijke overheid erkent als economische motor van Nederland en is naast Schiphol en de haven van Rotterdam de derde pijler onder de Nederlandse economie. Die erkenning is terecht! Maar deze mooie woorden moeten omgezet worden in praktische daden. De verhouding tussen landelijke investeringen in de Randstad en in deze regio is nog steeds erg scheef.

Peijs: De Brainportregio heeft een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Heel terecht worden we inmiddels door de landelijke overheid ook erkend als een van de drie mainports van Nederland, naast Schiphol en de haven. De economische groei in onze regio is structureel aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Dat is eerst en vooral goed voor onze regio (meer banen, meer welvaart), maar dat is in het voordeel van heel Nederland. Dus de aandacht is er, maar we moeten die aandacht ook voortdurend ten gelde blijven maken. En dat vraagt om een hele sterke gezamenlijke lobby vanuit de gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen in onze regio.

Peters: Wij zijn van mening dat de Brainportregio voldoende de aandacht heeft van de landelijke overheid. Zuidoost-Brabant staat bekend als de aanjager van de landelijke economie. Het mag altijd meer, maar de aandacht die er nu is ook met geldelijke steun is voldoende.

Spierings: Den Haag is zich zeker bewust van de grote toegevoegde waarde van onze Brainportregio. We zijn tegenwoordig Mainport. Dat houdt in dat ze ons zeer serieus nemen en dat we als regio zeker meetellen.
Van Lierop: Ja, dat denken wij wel en volgens ons ziet de landelijke overheid goed in dat Brainport een zeer belangrijke regio is.

Mol: Over dit onderwerp zijn wij positief gestemd; Brainport is een van de drie top regio’s in het land en wordt naar ons inzicht goed bediend; het mag beste wel wat meer, maar we zijn niet de enige in het land. Ook in de Helmondse politiek is 50PLUS een overtuigd aanhanger van de verschillende samenwerkingsvormen; het heeft Helmond al veel gebracht. Wij zouden het echter niet erg vinden als Helmond wat meer exposure zou krijgen: landelijk en internationaal zien we vaak ‘Eindhoven’.

Reizen politici milieubewust?
Maraczi: Vast niet alle politici houden hier evenveel rekening mee. Maar om voor mijzelf te spreken, als fractievoorzitter van de SP in Helmond: ik doe alles op de fiets. Veel milieubewuster kun je volgens mij niet reizen!

Peijs: Ik spreek maar even voor mezelf. Ik probeer bewust om te gaan met mijn ecologische voetafdruk. In de praktijk betekent dat, dat ik bijvoorbeeld weinig vlees eet, dat ik zonnepanelen heb, dat ik aan afvalscheiding doe, enzovoort. Als het om reizen gaat heb ik me aangewend om voor korte trips binnen Europa in principe niet te vliegen. En als ik een vlucht boek, dan koop ik ook de CO2-compensatie erbij. Ik vind echter niet dat we elkaar steeds de maat moeten nemen op stukjes van ieders gedrag. Dat helpt niet. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van zijn eigen gedrag en waar er iets te halen of compenseren valt.

Peters: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen spreken. Het laatste (corona)jaar reizen we bijna niet. Alles gaat vanuit huis met de PC achter het beeldscherm. Als onze lokale politici moeten reizen, dan doen ze dat meestal al carpoolend en soms met de trein als het wat verder weg is. Lokale activiteiten kunnen vaak met de fiets worden gedaan, al zijn er natuurlijk altijd die vanwege volle agenda’s en meerdere afspraken die op elkaar aansluiten reizen met de auto.

Spierings: Wij zijn een lokale partij en komen dus voor onze politieke werkzaamheden overwegend in Helmond en omstreken. Dus hier kunnen wij niet echt een antwoord op geven.

Van Lierop: Niet meer of minder als andere inwoners in Nederland.

Mol: Het merendeel van de Helmondse fractie van 50PLUS gebruikt de fiets om naar de vergaderingen te gaan. Congressen en vergaderingen buiten Helmond in principe met OV; als het noodzakelijk is om de auto te gebruiken dan altijd carpoolen! (NB: antwoord slaat op de situatie zonder corona!)

Hoe ga je als politicus om met alle kritiek die je over je heen krijgt, terwijl je van jezelf weet dat je enorm je best doet? Je kunt het immers nooit goed doen.
Maraczi: Dat is zeker niet altijd makkelijk en ik maak me ook zorgen over de verharding die hiermee gepaard gaat. Politiek betekent keuzes maken en uiteraard zijn er dan altijd mensen die het niet met je eens zijn. Ook veel van wat je doet blijft onzichtbaar en het bereiken van resultaat is vaak een kwestie van een lange adem. Maar ik begrijp de kritiek ook wel: de landelijke overheid heeft zich vervreemd van haar inwoners. De toeslagenaffaire is daar een pijnlijk voorbeeld van. En dat heeft ook zijn beslag op het vertrouwen in de lokale politiek. Het vertrouwen moet weer hersteld worden en dat begint met een politiek die uitgaat van de menselijke maat. Die de inwoner en zijn of haar behoefte weer centraal stelt. Die niet denkt vanuit een systeem, maar maatwerk kan en wil leveren. Daar zet de SP zich al jarenlang voor in, zowel landelijk als lokaal.

Peijs: Politiek is persoonlijk. En dat maakt het kwetsbaar. Gelukkig ontvang ik regelmatig een leuke reactie op een column, een bijdrage in een raadsvergadering of op straat. Maar ook soms ronduit botte reacties. Kritiek is overigens niet slecht, hoor. Iedereen zit in een eigen bubble, met vooral gelijkgestemden om zich heen. Het is goed je er bewust van te zijn dat er ook mensen zijn die anders denken en ervaren. Maar ik snap niet goed waarom dat soms zo hard en op de persoon moet.

Peters: In onze partij krijgen we wel eens kritiek en vragen van kiezers. Veruit de meeste opmerkingen kunnen gewoon in een gesprek of afdoende beantwoording per brief of mail worden beantwoord. Als kiezers (of groepen bewoners) met ons in gesprek willen dan gaan we altijd op die vragen in. Vaak merk je dan ook dat je in onderling gesprek dichter bij elkaar komt en dat burgers ook snappen dat niet alles te ‘regelen’ is. Als burgers zien en merken dat je je best doet, of hebt gedaan, dan snappen ze dat ook heel goed. Gelukkig hebben wij nog nooit echt aanvaringen of botsingen met burgers gehad. Juist met elkaar in gesprek blijven en vooral goed luisteren haalt voor een belangrijk deel het gevoel van kritiek al voor een belangrijk deel weg. Juist deze vraag speelt op dit moment onder grote groepen ontevreden kiezers. Zij voelen zich niet gehoord. Je moet niet over mensen praten maar met mensen. In deze periode doen wij dat juist veel meer dan voorheen en dat is echt voor onszelf een belangrijk leerpunt.

Spierings: Als wethouder, raadslid of burgercommissielid doe je echt je best om het beste voor je stad te bereiken. Echter wat de ene persoon een geweldig plan vindt zal door een andere persoon als onnodig of overbodig worden bestempeld. Je kunt het helaas nooit voor iedereen goed doen. Wij proberen om het voor zoveel mogelijk mensen goed te doen. Maar kritiek zullen we altijd krijgen. Helaas werkt dat zo. Als je ergens je nek voor uit steekt weet je dat er van alles over je heen kan komen. Hoge bomen vangen veel wind zullen we maar zeggen. Het zou fijn zijn als mensen die vinden dat zaken anders of beter kunnen zich aansluiten bij een politieke partij om zodoende hun kennis te benutten voor de gehele stad. En ja het voelt soms heel oneerlijk, omdat wij als politiek echt ons best doen het beste voor de stad te bereiken.

Van Lierop: Is erg lastig maar inherent aan politiek. Politiek is te stroperig, te weinig resultaatgericht en moet beter communiceren. En dat leidt tot beeldvorming, waarbij inwoners zowel genuanceerd als ongenuanceerd reageren.

Mol: Relativeren, probleem in goede perspectief zetten, rust en geduld. Elkaar in de fractie vasthouden en zo nu en dan een intern moment pakken om stoom af te blazen.


Dit nieuwsbericht is 1068 keer bekeken

X
X