Gemeenten Zuidoost-Brabant zetten eerste stap in Regionale Energiestrategie

Gepubliceerd op: 13 mei 2019 16:36
Gewijzigd op: 13 mei 2019 16:37

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis gewerkt aan de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een strategie die beschrijft hoe de regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. De startnotitie beschrijft de stappen om te komen tot deze strategie.

De gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven zijn samen met de waterschappen en de provincie nu aan zet om te beoordelen of zij met deze aanpak akkoord gaan. Gemeente Helmond is de eerste gemeente die de startnotitie ter vaststelling voorlegt aan de gemeenteraad.

Volgens Frans Kuppens, bestuurlijk trekker van de RES in de Metropoolregio Eindhoven, is eengestructureerde aanpak met duidelijke sturing en voldoende capaciteit en middelen belangrijk om de RES goed te organiseren. “Hoe de regio dit organiseert, staat in de startnotitie die nu aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Zo beschrijft de startnotitie wie het proces aanstuurt, wie er aan de RES meewerkt, welke inhoudelijke thema’s in de RES aan bod komen, welke partners wanneer worden betrokken en hoe de tijdlijn er uit ziet.”
Binnen de gemeente Helmond wordt op 14 mei de startnotitie voorgelegd aan de Adviescommissie Omgeving. Een week later, op 21 mei, staat de notitie ter vaststelling op de agenda van de Helmondse gemeenteraad. De startnotitie is te vinden bij de stukken voor de Adviescommissie Omgeving van 14 mei via https://helmond.notubiz.nl/

Regionale Energiestrategie (RES)

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft invulling aan de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De afspraak tussen 192 landen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend en heeft daarom de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050.

In de RES komen gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, waterschappen, provincie en Enexis samen tot een voorstel hoe ze met elkaar aan het Nationaal Klimaatakkoord kunnen bijdragen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwek en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De RES is naast een technische uitdaging, vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke onderneming. Daarom wordt de RES samen met partners op allerlei niveaus en vanuit verschillende branches gemaakt. Van inwoners tot natuurorganisaties, woningbouwcorporaties en de netbeheerder.

Organisatie

De Metropoolregio Eindhoven heeft de opdracht voor het organiseren van het proces van de RES. Het proces wordt aangestuurd door een bestuurlijke stuurgroep RES, welke bestaat uit bestuurders van de gemeenten, provincie, twee waterschappen en Enexis, onder voorzitterschap van Frans Kuppens (wethouder gemeente Cranendonck) als bestuurlijk trekker voor de regio. De stuurgroep stuurt een programmateam RES aan, waarbinnen de gemeenten, provincie, Enexis en waterschappen in werkgroepen samen aan de bouwstenen voor de RES werken.

Ter advisering van de regionale organisatie is er een Taskforce Energietransitie. Dit is een groep van bedrijven en kennisinstellingen, zoals Differ, Signify, Heijmans, Fontys, VDL, Eneco en vertegenwoordigers van energiecoöperaties en woningcorporaties die willen zorgen voor versnelling van de energietransitie in de regio.


Dit nieuwsbericht is 637 keer bekeken

X
X