Nieuws

Wat vindt u van het burgerpanel van TipDeLoop Helmond?

Door Adcommunicatie - Weekkrant De Loop Helmond

Ongeveer anderhalf jaar kennen we bij weekkrant De Loop het burgerpanel, via TipDeLoop. In die periode hebben we aan de leden van dat panel zevenmaal hun mening gevraagd over onderwerpen die voor (delen van) Helmond van belang worden geacht. Het leek ons een goed moment om de leden eens naar hun ervaringen te vragen. Dat deden we in juni 2017.

Waarom aangemeld?

De overgrote meerderheid vindt het leuk om op deze manier bij de stad betrokken te zijn (51%) en wil haar mening laten horen over onderwerpen die in Helmond spelen (47%). Ongeveer een kwart van de deelnemers doet mee, omdat ze daartoe zijn gevraagd. Enkele panelleden (3%) voegen daar nog wat opmerkingen aan toe. Bijvoorbeeld: om een bijdrage te leveren om Helmond mooi te houden! Als je naar Helmond verhuist, zijn de reacties vaak negatief of men is hoogst verbaasd. Het Burgerpanel kan er aan bijdragen om Helmond van haar negatieve imago af te helpen. Helmond verdient zoveel meer waardering! Anderen doen met het panel mee om er aan bij te dragen, dat De Loop kernachtige info en mooi beeldmateriaal voor Helmonders verstrekt of omdat het een goede manier is om elkaar te leren kennen.

De tot nu toe behandelde onderwerpen

Van de mensen die al langer meedoen aan het Burgerpanel vindt het merendeel dat de onderwerpen goed gevarieerd (58%) en actueel (17%) zijn. Zo’n 13% vindt de onderwerpen tot nu toe niet altijd actueel en 3% acht de onderwerpen niet altijd in het belang van Helmond. Een kleine 10% van de deelnemers aan dit onderwerp doet nog te kort mee, om een oordeel te kunnen vormen. Sommigen kunnen zich niet echt herinneren welke onderwerpen de afgelopen periode aan de orde zijn geweest. Voor de goede orde noemen we ze nog even. In 2016 kwamen voorbij: openbaar vervoer, (voorzieningen) binnenstad, zorg, veiligheid, voorzieningen als welzijn en sport, en wat de deelnemers de hoogtepunten van 2016 hebben gevonden. In 2017 ging het tot nu toe over de weekmarkt, de vakantieplannen voor 2017, de Tweede Kamerverkiezingen, Weekkrant De Loop Helmond, de kermis, carnaval en de bezienswaardigheden in Helmond.

Artikelen in Weekkrant De Loop over de onderwerpen van het Burgerpanel

Als we het Burgerpanel via TipDeLoop vragen hebben voorgelegd, verschijnt over de uitkomsten daarvan al binnen enkele weken een artikel daarover in Weekkrant De Loop. Van degenen die deze keer de vragen over het panel zelf hebben beantwoord, vindt 53% die artikelen helder en duidelijk en 26% vindt het artikel over de uitkomsten verrassend, vergeleken met hun eigen verwachting over het desbetreffende onderwerp. Zo’n 7% vindt dat de artikelen een minder goed beeld geven van wat er aan vragen was gesteld. Ruim 10% blijkt de artikelen in Weekkrant De Loop niet te hebben gelezen, dit Weekblad niet te hebben ontvangen of heeft niet de link met de vragenlijst zelf gelegd.

Tips om het aantal deelnemers in het Burgerpanel te vergroten

Hoe meer mensen meedoen aan het Burgerpanel via TipDeLoop, hoe krachtiger de meningen naar voren komen. In de afgelopen anderhalf jaar is het totaal aantal deelnemers inmiddels gegroeid tot 700. Uiteraard streven we ernaar om dit aantal nog verder te laten groeien, zodat de meningen van het Burgerpanel er ook steeds meer echt toe zullen doen en bestuurders, politici, beleidmakers en allerlei organisaties daar steeds meer rekening zullen gaan houden.

Onderwerpen die aan het Burgerpanel van TipDeLoop zouden kunnen worden voorgelegd

Gevraagd naar actuele en voor Helmond belangrijke onderwerpen die aan het panel zouden kunnen worden voorgelegd, waren veel deelnemers er eens goed voor gaan zitten. Rond de 80 onderwerpen zijn genoemd! Een aantal onderwerpen keert vanuit verschillende invalshoeken terug: het winkelbestand in het stadscentrum (leegstand, behoud, wat missen we, parkeerbeleid), evenementen (subsidie en/of bezoekers entreegeld vragen, verdwijnen Artimond, aantal evenementen), verkeersveiligheid (op fietspaden, parkeeroverlast, te hard rijden, doorstroming), veiligheid en leefbaarheid (onderhoud groen, stoepen en straten, zwerfvuil, buurtpreventie, buurtbeheer), zorg en welzijn (voor elkaar, initiatieven uitwisselen, armoedebestrijding, gemeentebeleid WMO, functioneren wijkraden, drugsgebruik), gemeente (communicatie bestuur - burger, begroting, verkiezingen 2018).

Conclusie

Het opzetten en functioneren van een digitaal Burgerpanel, zoals dat van Helmond via TipDeLoop is een leerproces en vindt, zoals zo vele initiatieven, plaats met vallen en opstaan. We zijn dan ook heel blij met de resultaten van deze enquête over het Burgerpanel zelf. Op dit moment functioneert er in 159 gemeenten in Nederland een (digitaal) Burgerpanel in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek. De komende periode gaan wij intern na hoe we een aantal suggesties van panelleden kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld het vooraf aankondigen van onderwerpen waarover we het Burgerpanel willen raadplegen. Ook zullen we nagaan hoe we allerlei door de panelleden genoemde suggesties het beste in de praktijk tot hun recht kunnen laten komen.

U kunt zich ook aanmelden voor ons panel!

Een keer of tien per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad De Loop en op onze website. Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloophelmond.nl

|Doorsturen

Digikrant